Moje scenariusze | Moje zadania | Ulubione Zaloguj się jako nauczyciel | Zadania dla uczniów
Start > Pomoc > Moje scenariusze
Wybierz temat
 1. Wstęp
 2. Użytkownik zalogowany – nauczyciel
 3. Moje scenariusze
 4. Moje zadania
 5. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych
 6. Korzystanie z zasobów edukacyjnych
 7. Użytkownik niezalogowany – uczeń
 8. Wymagania techniczne

Moje scenariusze


Funkcja Moje scenariusze umożliwia nauczycielowi opracowywanie własnych scenariuszy lekcji, dodawanie do nich interaktywnych zasobów edukacyjnych, dostępnych w portalu, zadań oraz prowadzenie prezentacji multimedialnych. Scenariusze można tworzyć, przypisując je do uprzednio dodanych kategorii.


Tworzenie scenariuszy
 
Aby utworzyć nowy scenariusz, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć link Utwórz nowy scenariusz lekcji,
 • wpisać tytuł i autora (jeśli nauczyciel jest zalogowany, pole Autor powinno być automatycznie wypełnione jego loginem),
 • wypełnić pozostałe pola (Cel ogólny, Cele szczegółowe, Metody pracy, Formy pracy, Środki dydaktyczne, Czas),
 • kliknąć przycisk Zapisz.

Po zapisaniu scenariusz zostanie dodany do listy scenariuszy. Na ekranie ukazującym się zaraz po zapisaniu scenariusza dostępne są następujące linki:

 • w sekcji Dodaj po lewej stronie ekranu:

 • Zasoby – kliknięcie tego linku przenosi użytkownika na ekran, na którym można dodać zasoby do scenariusza (tzw. Przebieg lekcji – zasoby dodane do scenariusza można wykorzystać podczas lekcji do prezentacji multimedialnej),
 • Opis – kliknięcie tego linku przenosi użytkownika na ekran, na którym można dodać opis przebiegu lekcji (Tytuł, Etap lekcji, Czynności nauczyciela i uczniów, Czas),
 • Zadania – kliknięcie tego linku przenosi użytkownika na ekran, na którym można dodać zadania do scenariusza (tzw. Przebieg lekcji – zadania dodane do scenariusza można dać uczniom do rozwiązania w czasie lekcji);

 • w sekcji Scenariusz lekcji:

 • Start – kliknięcie tego linku uruchamia Przebieg lekcji, czyli dodane zasoby i zadania,
 • Edytuj – kliknięcie tego linku przenosi użytkownika na ekran, na którym można dokonać zmian w scenariuszu,
 • Zapisz jako nowy – kliknięcie tego linku umożliwia zapisanie scenariusza pod inną nazwą,
 • Opublikuj – kliknięcie tego linku umożliwia użytkownikowi opublikowanie scenariusza, tzn. dodanie go do listy zasobów dostępnych w portalu dla innych zarejestrowanych użytkowników,
 • Usuń – kliknięcie tego linku umożliwia użytkownikowi usunięcie scenariusza z listy Moich scenariuszy (funkcja ta dotyczy tylko scenariuszy niepublikowanych),
 • Drukuj – kliknięcie tego linku umożliwia użytkownikowi wydrukowanie scenariusza w postaci tabelki.

Wyżej wymienione opcje dostępne są również po kliknięciu ikonki Edytuj, znajdującej się przy każdym konspekcie na liście scenariuszy (Start > Moje scenariusze).

Dodane zasoby, zadania i opis widoczne są na ekranie w postaci listy. Można zmieniać kolejność ich występowania, klikając strzałki umieszczone po lewej stronie. Opcja ta przydatna jest szczególnie wtedy, gdy dodane zasoby i zadania mają być wykorzystane w prezentacji.

W kolumnie Odtwarzanie zaznaczyć można, które z zasobów mają być odtwarzanie podczas prezentacji. Zadania nie są odtwarzane w prezentacji, ale można dać je do rozwiązania uczniom po uprzednim podaniu kodu dostępu. Aby odtworzyć prezentację, należy kliknąć likn Start.

Po prawej stronie nad listą ze szczegółami scenariusza znajdują się dwa linki, Tekst i Miniatury, służące do zmiany wyglądu listy. Domyślnie ustawiony jest widok z tekstem. Kliknięcie linku Miniatury powoduje zmianę widoku i zamiast nazwy zasobów pokazywane są miniaturowe zdjęcia.

Po prawej stronie każdego z elementów scenariusza – zarówno zasobów, zadań, jak i opisu – znajdują się dwie ikonki: Edytuj i Usuń. Klikając ikonkę Edytuj, można zmienić tytuł zasobu i (lub) zadania scenariusza, a także dodać do nich opis (Etap lekcji, Czynności nauczyciela i uczniów, Czas). Jeśli zasób składa się z kilku stron, dostępna jest opcja Podziel, która umożliwia podzielenie zasobu na pojedyncze strony. Klikając ikonkę Usuń, można usunąć dany zasób, zadanie i (lub) opis.Tworzenie kategorii
 
Kategorie pomagają w katalogowaniu scenariuszy lekcji, a tym samym w utrzymaniu wśród nich porządku. Nauczyciel może tworzyć kategorie np. według przedmiotów, klas, miesięcy, itp.

Aby dodać kategorię, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • w pasku Dodaj kategorię wpisać nazwę kategorii,
 • kliknąć przycisk OK.

Aby scenariusz znajdował się w wybranej kategorii, trzeba go w niej utworzyć. W tym celu należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć wybraną kategorię,
 • kliknąć link Utwórz nowy scenariusz lekcji.

Można również przypisać istniejący już scenariusz do kategorii. W tym celu należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • klikając, wejść w wybrany scenariusz,
 • po prawej stronie w sekcji Moje scenariusze kliknąć białą strzałkę, rozwijającą panel z opcją dodawania scenariuszy do kategorii,
 • wybrać kategorię,
 • kliknąć przycisk Przypisz.

Aby usunąć kategorię, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć wybraną kategorię,
 • kliknąć przycisk Usuń aktywną kategorię.Edytowanie scenariuszy
 
Aby dokonać edycji scenariusza, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj po prawej stronie wybranego scenariusza.

Dostępne będą następujące linki (zob. Tworzenie scenariuszy):

 • Zasoby,
 • Opis,
 • Zadania,
 • Start,
 • Edytuj,
 • Zapisz jako nowy,
 • Opublikuj,
 • Usuń,
 • Drukuj.

Zasoby

Aby dodać zasób (zasoby) do scenariusza, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Zasoby,
 • ze spisu treści po lewej stronie wybrać zasób, posługując się następującymi kategoriami: Przedmiot, Szkoła, Klasa, Rozdział, Typ zasobu,
 • przeciągnąć myszką wybrany zasób z listy zasobów po lewej stronie do listy Przebieg lekcji po prawej,
 • kliknąć przycisk Zapisz nad Przebiegiem lekcji.

Istnieje również drugi sposób dodawania pojedynczego zasobu do scenariusza, mianowicie poprzez wcześniejsze jego wyszukanie. W tym celu należy:

 • klikając zasób wybrać go z jednego ze spisów treści, dostępnych na stronie głównej (zob. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych)
 • po prawej stronie ekranu w sekcji Scenariusz lekcji kliknąć białą strzałkę, rozwijającą panel z opcją dodawania zasobów do utworzonych scenariuszy,
 • z rozwijanej listy wybrać scenariusz, do którego ma być dodany zasób,
 • kliknąć przycisk Dodaj do scenariusza lekcji.

Opis

Aby dodać opis do scenariusza, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Opis,
 • wypełnić pola: Tytuł, Etap lekcji, Czynności nauczyciela i uczniów, Czas,
 • kliknąć przycisk Zapisz.

Zadania

Aby dodać zadanie do scenariusza, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Zadania,
 • przeciągnąć myszką wybrane zadanie z listy zadań po lewej stronie do listy Przebieg lekcji po prawej,
 • kliknąć przycisk Zapisz po prawej.

Start

Aby uruchomić Przebieg lekcji, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Start.

Należy pamiętać o zaznaczeniu kwadracika przy zasobie, aby został on odtworzony w prezentacji (Start > Moje scenariusze > Edytuj scenariusz lekcji).

Edytuj

Aby dokonać edycji w treści scenariusza, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Edytuj,
 • dokonać stosownych zmian w obrębie poszczególnych pól, a także – jeśli to konieczne – zmienić kategorię scenariusza, klikając w odpowiedni kwadracik,
 • kliknąć przycisk Zapisz.

Zapisz jako nowy

Aby zapisać scenariusz pod inną nazwą, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Zapisz jako nowy,
 • dokonać stosownych zmian w obrębie poszczególnych pól, a także – jeśli to konieczne – zmienić kategorię scenariusza, klikając w odpowiedni kwadracik,
 • kliknąć przycisk Zapisz.

Opublikuj

Aby opublikować scenariusz, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Opublikuj,
 • z rozwijanych list wybrać po jednej pozycji z każdej kategorii opisującej scenariusz: Przedmiot, Szkoła, Klasa, Rozdział, Temat,
 • wpisać słowa kluczowe – ułatwi to innym użytkownikom wyszukiwanie scenariusza,
 • kliknąć przycisk Opublikuj.

Po opublikowaniu scenariusz zostanie dodany do zasobów portalu (Typ zasobu: Scenariusz lekcji).

Należy pamiętać, że po opublikowaniu nie są dostępne opcje umożliwiające dodawanie do scenariusza zasobów, zadań i opisu. W widoku edycji scenariusza (Start > Moje scenariusze > Edytuj scenariusz lekcji) dostępny jest natomiast link Usuń z publikacji (zamiast linku Usuń, który dostępny jest jedynie dla niepublikowanych scenariuszy).

Usuń

Aby usunąć niepublikowany scenariusz z Moich scenariuszy, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Usuń,
 • potwierdzić chęć usunięcia scenariusza, klikając OK.

Aby usunąć scenariusz z publikacji, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego opublikowanego scenariusza,
 • kliknąć link Usuń z publikacji,
 • potwierdzić chęć usunięcia scenariusza, klikając OK.

Drukuj

Aby wydrukować scenariusz, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Edytuj obok wybranego scenariusza,
 • kliknąć link Drukuj,
 • potwierdzić chęć wydrukowania scenariusza, klikając OK.Odtwarzanie prezentacji
 
Aby odtworzyć prezentację, należy:

 • kliknąć link Moje scenariusze w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć ikonkę Uruchom po prawej stronie wybranego scenariusza.

Można również użyć opcji Start (zob. Start ).

Prezentacja odtworzona zostanie na następnym ekranie. Po lewej stronie pokaże się spis dodanych zasobów.
Klikanie w kolejne elementy spisu treści sprawia, że ukazują się wybrane strony.
Po kliknięciu podwójnej strzałki obok Przebiegu lekcji spis treści zostanie schowany. Aby się ukazał ponownie, należy kliknąć strzałkę raz jeszcze.
Dodane do prezentacji strony odtwarzane są wraz z Panelem nauczycielskim (zob. Panel nauczycielski ).

<< Wstecz | Początek | Dalej >>
Pomoc  |  Sprawdź aktualizacje Copyright © 2008 Young Digital Planet Do góry