Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


Regulamin oceniania zachowania
Drukuj

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. nr 83 poz. 562 i nr 130 poz. 906 oraz z 2008 r. nr 3 poz. 9)

 

 1. W szkole obowiązują następujące oceny z zachowania:
  • wzorowa
  • bardzo dobra
  • dobra
  • poprawna
  • nieodpowiednia
  • naganna
 2. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca uwzględniając opinie nauczycieli, uczniów z danej klasy oraz samoocenę ucznia (klasy IV–VI).
 3. Ocena z zachowania w klasach I–III ma charakter opisowy.
 4. Ocena semestralna i roczna z zachowania uwzględnia:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
  • postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
  • dbałość o honor i tradycje szkolne
  • dbałość o piękno mowy ojczystej
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
  • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
  • okazywanie szacunku innym osobom
 5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach sposobie i kryteriach oceniania zachowania; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania; skutkach ustalenia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Ocenianie zachowania przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego – po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego.
 7. Ocena roczna z zachowania uwzględnia stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, jego zaangażowanie w życie szkoły oraz kulturę osobistą.
 8. Każdy uczeń w semestrze otrzymuje wyjściowo 100 punktów i ocenę dobrą. Uzyskiwane i tworzone punkty wpisuje wychowawca oraz nauczyciele obserwujący zachowanie ucznia w szkole – na lekcjach, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie wyjść, imprez, wycieczek itp.
 9. Zapis ten jest prowadzony jawnie i systematycznie na karcie obserwacji zachowań uczniów, które znajdują się w dzienniku lekcyjnym i podany do wiadomości rodzicom na zebraniach (dzienniczek ucznia).
 10. W sytuacji kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. dłuższa choroba) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.
 11. W ustaleniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
 12. W klasach IV–VI ocenianie zachowania w ciągu semestru przeprowadza się w systemie punktowym. Otrzymanie określonej ilości punktów odpowiada ocenie:

   

  OcenaIlość punktów

  wzorowa

  200 i wyżej

  bardzo dobra

  199-150

  dobra

  149-100

  poprawna

  99-50

  nieodpowiednia

  49-0

  naganna

  poniżej 0

   

  Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, jeżeli w ciągu roku szkolnego uzyskał łącznie nie więcej niż 15 punktów ujemnych.

  Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, jeżeli w ciągu roku szkolnego uzyskał łącznie nie więcej niż 25 punktów ujemnych.

 13. Wychowawcy klas IV–VI na godzinie wychowawczej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej podają do wiadomości uczniowi i jego rodzicom ocenę z zachowania w formie pisemnej w dzienniczku ucznia.
 14. Ocena roczna z zachowania stanowi sumę punktów uzyskanych w I i II semestrze podzielona przez 2 (średnia arytmetyczna).
 15. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa – procedura ustalona jest w Statucie szkoły.
 16. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie o jeden stopień oceny z zachowania, jeżeli do oceny bezpośrednio wyższej brakuje nie więcej niż 5 punktów.
 17. Warunkiem podwyższenia oceny z zachowania jest wykonywanie zobowiązań ustalonych z wychowawcą.
Aby otworzyć plik PDF, należy mieć zainstalowany program Adobe Reader
Plik PPS jest prezentacją, którą moża otworzyć programem PowerPoint Viewer
Pliki RAR, ZIP to spakowane katalogi. Można je wypakować programem 7-Zip