Procedura kontaktów rodziców ze szkołą
STYPENDIUM dla UCZNIÓW ze średnią ocen co najmniej 5,50
Treść uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy dotyczącej stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
OBIADY W SZKOLE
Wszystkie informacje, dotyczące korzystania z obiadów w szkole, znajdują się w menu Stołówka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Administrator Danych Osobowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brodnicy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub RODO) wyrażam zgodę* w kwestii przetwarzania danych osobowych mojego dziecka tj. zwykłych i w postaci wizerunku zewnętrznego w celu promocji i informowania o działalności Administratora Danych Osobowych oraz budowania jego pozytywnego wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach. Informujemy, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak:
  1. udostępnianie na stronie internetowej jednostki,
  2. udostępnianie na stronie Facebook jednostki, jeśli taka ma zastosowanie,
  3. zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno–oświatowej,
  4. udostępnianie wizerunku dziecka w związku z uczestnictwem w możliwych projektach międzynarodowych i ogólnopolskich.
Informujemy, że:
  • dane mogą być opatrzone imieniem i nazwiskiem ucznia oraz oznaczeniem grupy/klasy do której uczęszcza,
  • zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje cały okres nauki realizowany przez dziecko w placówce,
  • zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka jest dobrowolna, jednak w przypadku jej niewyrażenia dane wizerunkowe dziecka nie będą udostępniane,
  • niewyrażenie zgody nie ma zastosowania w przypadku zdjęć grupowych,
  • dane nie zostaną usunięte z powyższych form publikacji po zakończeniu nauki przez dziecko w placówce w celu dalszej promocji działalności Administratora.

* Zgoda zostaje wyrażona automatycznie, natomiast w przypadku niewyrażenia zgody na ww. działania, należy wyrazić swoje stanowisko w odpowiedzi na niniejszą wiadomość.

STATYSTYKA

0.png4.png6.png1.png8.png3.png2.png
Dzisiaj25
Wczoraj115
Ten miesiąc3521
4
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka